Gestiomàtica té el certificat de Adobe Oficial, per a impartir tots els seus cursos oficials i donar una acreditació oficial conforme s’ha realitzat el curs.